بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان بسته هستند

اطلاعیه 823 نمایندگی مالزی با موضوع فقر در ایران

اطلاعیه 823 نمایندگی مالزی با موضوع فقر در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | ۱ دیدگاه

اطلاعیه 822 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 822 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 822 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران

اطلاعیه 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران بسته هستند

اطلاعیه 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر

اطلاعیه 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر بسته هستند

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران بسته هستند

اطلاعیه 817 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان

اطلاعیه 817 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 817 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان بسته هستند

اطلاعیه 815 کمیته دفاع از محیط زیست

اطلاعیه 815 کمیته دفاع از محیط زیست

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 815 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

اطلاعیه 812 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 812 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 812 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 814 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مین های باز مانده از جنگ ایران و عراق

اطلاعیه 814 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مین های باز مانده از جنگ ایران و عراق

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 814 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مین های باز مانده از جنگ ایران و عراق بسته هستند