بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 6 دسامبر 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 6 دسامبر 2017 

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 6 دسامبر 2017 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017 

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در 20 نوامبر2017

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در  20 نوامبر2017 

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن در 20 نوامبر2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017 

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکلندیناوی در 19 نوامبر 2017

فراخوان نمایندگی اسکلندیناوی در  19 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکلندیناوی در 19 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 18 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017

 فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017 

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 18 نوامبر2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

 فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017 

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نیدرزاکسن در 11 نوامبر 2017

فراخوان نمایندگی نیدرزاکسن در 11 نوامبر 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نیدرزاکسن در 11 نوامبر 2017 بسته هستند