همکاران ما

مسئول نمایندگی :
محمد گلستان جو                                  Mohammad Golestanjoo

قائم مقام:
مریم پورحسینی                                        Maryam Pourhosseini

مسئول وبلاگ :
محمد گلستان جو                                  Mohammad Golestanjoo
شیوا روزبه                                                         Shiva Rozbeh

مسئول امور فنی :
محمد گلستان جو                                  Mohammad Golestanjoo

مسئول تهیه گزارش خبری :
ابوالفضل پرویزی                                               Abolfazl Parvizi

رضا خدادادپور                                            Reza khodadadpoor

محمد ابوطالبی                                            Mohammad Abotalebi